Past Directors

1) Captain Dr. A.N.N. Panikkar
1929

2) Mr. A.D.P. Wickramasinghe
1950

3) Dr. D.C. Obeysekara
1951

4) Dr.R.B. Lenora
1952

5) Dr.R.R. Parthak
1965

6) Pandith K.G.P. Jayathilake

1977

7) Dr. D.M.R.B. Dissanayake
1977 & 1994

8 ) Prof. G. C. N. Jayasooriya
1981

8 ) Prof. N. Kodagoda

1983

9) Dr. Upali Pilapitiya
1984

10) Mr. W. D. C. Mahatantila
(02.11.1984)

11) Dr. M. S. P. Cooray Vidyasekara
(09.11.1988)

12) Dr. S. G. Ranasinghe
(16.07.1992)

13) Prof. Jayantha Welihinda
(23.02.1995 – 22.02.1998)

14) Mr. R. H. M. Piyasena
(01.05.1998 – 31.07.2004)

15) Prof. Carlo Fonseka
(01.10. 2004)

16) Dr. Hemal Jayawardena
(01.03.2005 – 31.08.2005)

17) Dr. H. A. S. Ariyawansa
(01.09.2005 – 14.06.2006)

18) Dr. R. S. Jayawardena
(15.06.2006 – 15.06.2009)

19) Prof. M. H. A. Tissera
(18.06.2009 – 23.09.2009)

20) Dr. R. A. Jayasinghe
(23.09.2009 – 16.04.2012)

21) Mr. Sunimal Senaratne
17.04.2012 – 09.08.2013